تبلیغات
سما 7 - دانستنی های قرآنی

مرجع کد و ابزار وب

ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تبسما 7

. . . و خدای که در این نزدیکی است

دانستنیهای قرآنی

 

آیا می دانید قرآن دارای 114 سوره است

 

آیا می دانید قرآن دارای 30 جزء است

 

آیا می دانید قرآن دارای 120 حزب است

 

آیا می دانید قرآن دارای 2366 آیه است

 

آیا می دانید قرآن 70177 کلمه است

 

آیا می دانید قرآن دارای 671323 حرف است

 

آیا می دانید قرآن دارای 24393 فتحه است

 

آیا می دانید قرآن دارای58639 کسره است

 

آیا می دانید قرآن دارای 8084 ضمه است

 

آیا می دانید قران دارای 25319 تشدید است

 

آیا می دانید قرآن دارای 2723 همزه است

 

آیا می دانید قرآن دارای 7711 مد است

 

آیا می دانید قرآن دارای 3000151 نقطه است

 

آیا می دانید اقرآن طی 23 سال بر پیامبر نازل شود

 

آیا می دانید در قرآن آمده که باید دست مرد دزد و زن دزد را باید قطع کرد

 

سوره مائده آیه 38 : پسران باید دو برابر دختران ارثیه میبرند

 

سوره نسا ایه 11 : ربا خوردن حرام است وباید ترک آن کرد

 

سوره آل عمران آیه 130 :شراب و قمار کردن دو گناه بزرگ است

 

سوره بقره آیه 219 : خدا هر که خواهد روزی زیاد و هرکه خواهد تنگ روزی  دهد

 

سوره رعد آیه 26 : جهنم هفت در دارد و هر در برای دسته ی از گناهکاران است

 

سوره حجر آیه 44 : زنان ومردان زناکار را باید صد ضربه تازیانه زد

 

سوره نور آیه 2 : زنان باید حجاب کامل داشته باشند

 

سوره احزاب آیه 59 : در بهشت حوران زیبا چشمی هستند که در سفیدی و لطافت بی نظیر اند

 

سوره صافات آیه 41و49 : دو فرشته از راست وچپ نگهبان شما هستند که اعمال شما را می نویسند

 

سوره ق آیه 17و18 خمس از واجبات است

 

سوره انفاق آیه 41: پیامبر دو معراج داشته است یکی  مکه و به بیت المقدس بود ودیگری از بیت المقدس به آسمان ها که بهشت برین و عرش الهی را که روی آب بود را دیدند

قالب : پیچك