تبلیغات
سما 7 - طالع بینی با امضاء

مرجع کد و ابزار وب

ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تبسما 7

. . . و خدای که در این نزدیکی است

طالع بینی با امضاء

 

کسانی که به طرف عقربه های ساعت امضاء می کنند انساهایی منطقی هستند

 

کسانی که بر عکس عقربه های ساعت امضاء می کنند دیر منطق را قبول می کنند و بیشتر غیر منطقی هستند

 

کسانی که از خطوط عمودی استفاده می کنند لجاجت وپافشاری در امورذ دارند

 

کسانی که از خطوط افقی استفاده می کنند اننسانهی منظمی هستند

 

کسانی که با فشار امضاء می کنند در کودکی سختی کشیده اند

 

کسانی که پیچیده امضاء می کنند انسانهای شکاک هستند

 

کسانی که در امضای خود اسم وفامیل می نویسند خودشان را در فامیل برتر می دانند

 

کسانی که در امضای خود  فامیل می نویسند دارای منزلت هستند

 

کسانی که اسمشان را می نویسند و روی اسمشان خط می زنند شخصیت خود را نشناخته اند

 

کسانی که به  حالت دایره وبیضی امضاء می کنند کسانی هستند که می خواهند به قله برسند

قالب : پیچك